Počet položek: 0

Celkem: 0 Kč

Přihlásit
 
Registrovat
 

Obchodní podmínky

 

 

1. Všeobecná ustanovení
Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.rajkavy.cz a www.raj-kavy.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu, společnost GRECO s.r.o. , se sídlem Zvěrotice č. 37, 392 01 Zvěrotice , IČ: 28141326, zapsaná u Městského soudu v Českých Budějovicích  pod spisovou značkou oddíl C, vložka 19977. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou  spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů
Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající. Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující – spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Kupující – nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Uzavření kupní smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným telefonickým potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednávce zboží.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách prodávajícího jsou uváděny podle aktuálních dostupných údajů. Pro případ, že určitá podrobnější informace u produktu uvedena není, poskytne ji prodávající na žádost kupujícího dodatečně ať už telefonicky či písemně elektronicky.
Prodávající se zavazuje, že bude kupujícím dodávat zboží:
- bezvadné a v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
- vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

5. Místo plnění
Je-li kupujícím spotřebitel, je místem plnění místo převzetí zboží kupujícím. Je-li kupujícím jiný subjekt, je místem plnění sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při osobním odběru zboží na prodejně, které bylo hrazeno bankovním převodem, je kupující povinen pro ověření jeho totožnosti prokázat se platným občanským dokladem či řádným zplnomocněním kupujícího. Toto zplnomocnění ještě ověřujeme telefonickým souhlasem kupujícího dle elektronické objednávky.

6. Objednání zboží
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Prodávající je v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

7. Cena a placení
Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Není-li kupujícím spotřebitel, vyhrazuje si prodávající právo chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V případě, že by prodávající z těchto důvodů nemohl dostát ceně uvedené v již potvrzené objednávce, má kupující právo od uzavřené smlouvy odstoupit. Ceny uvedené v obchodu platí i při platbě v hotovosti při osobním odběru na adrese výdejního místa, není-li písemně dohodnuto jinak. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího na adrese V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu úroky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky, a to ve výši stanovené dle § 517 občanského zákoníku pro spotřebitele a ve výši 0,1 % za každý den prodlení pro ostatní kupující. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě hotově na pokladně prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
Součástí kupní ceny není cena za dopravu. Při objednávání zboží si kupující, pokud nezvolí osobní odběr zboží, může objednat dopravu zboží za cenu, která je uvedena na stránkách obchodu v sekci Doprava.
Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi kupujícím a jeho poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických komunikací.

Zákon o DPH Hlava III § 21 odst. 3 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak. "Den dodání zboží" dle obchodního zákoníku: Část třetí, Hlava II, Díl I, Oddíl 2, § 412 odst. 1

8. Dodací lhůta
Dodací lhůta začíná běžet ode dne potvrzení závazné elektronické objednávky, případně ode dne telefonického ověření ze strany prodávajícího za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení objednávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je takové zpoždění způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.
Prodávající potvrdí objednávku kupujícímu s uvedením termínu dodání. V případě, že objednané zboží nebude na skladě prodávajícího a nebude možné je dodat přepravci do 5 pracovních dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání případně nabídne jiný srovnatelný výrobek. V takovém případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Pokud kupující s prodlouženou dodací lhůtou nebo s nabídkou jiného výrobku nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V případě, že kupující přijme nabídku jiného výrobku, je tímto momentem uzavřena nová kupní smlouva. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dnů dodat zboží kupujícímu (resp. předat k přepravě prvnímu přepravci, není-li kupujícím spotřebitel), je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu na jeho účet veškeré finanční prostředky, které vynaložil k takové objednávce - kupní smlouvě.

9. Dopravní podmínky
Zásilky (není-li dohodnuto jinak) rozváží po celé ČR smluvní přepravce, společnost Česká pošta, až před dům zákazníka Přepravce je povinen zboží doručit za první domovní zamykatelné dveře. Dodací lhůta je do 1 pracovního dne od předání zásilky přepravci. V den doručení je kupující zdarma telefonicky informován řidičem zhruba hodinu před plánovaným doručením. Kupující, který není spotřebitelem je povinen překontrolovat a převzít doručenou zásilku, pouze není-li nijak poškozená. V žádném případě zákazník nesmí podepisovat řidiči dodací list před důkladnou kontrolou zboží a to i pod obalem! (u krabicových - kartónových obalů postačí pouze vizuální kontrola o neporušenosti a nepoškození kartonu). V případě poškození zboží je nutné s řidičem sepsat ihned na místě škodní protokol. Na reklamace mechanického poškození výrobku způsobeného přepravou po podpisu dodacího listu nebude brán zřetel s ohledem na přepravní podmínky přepravce.
Pro kupujícího, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup,
neboť může urychlit a usnadnit řešení případné reklamace vady vzniklé přepravou. Nedodržení uvedeného postupu však nemá vliv na možnost uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Pokud je zboží zasláno na dobírku, je řidič přepravce oprávněn převzít dobírku a převzetí peněz potvrdí na přepravním listu. Řádný daňový doklad z kontrolní pokladny a záruční list jsou přiloženy spolu se zbožím na obalu výrobku v průhledné obálce.

10. Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to nejlépe písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta), a to na vlastní náklady. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:


- vrácené zboží by mělo být nepoškozené, plně funkční a kompletní, pokud možno včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje)

- vrácené zboží by mělo být bez známek opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená o takovou případnou kompenzaci.
Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží.
Kupující nemůže odstoupit od smluv:
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
Zboží vraťte na adresu prodávajícího GRECO s.r.o.,Choustník č. 96, 391 18 Choustník, přiložte doklad prokazující koupi, záruční list na zboží, číslo Vaší objednávky a číslo bankovního účtu, kam bude částka vrácena (případně uveďte jiný způsob vrácení platby). Dále je třeba výslovně uvést, že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. Za vrácené zboží Vám bude vrácena kupní cena. Finanční částka Vám bude odeslána na Vámi zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží, případně bude částka odeslána jiným, Vámi uvedeným způsobem.

Nevyžádané zásilky zasílané na dobírku (pokud nepocházejí od našich dodavatelů) nebudou převzaty.

11. Záruka, servis
Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno spotřebiteli se zárukou uvedenou v záručním listu, vždy však minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující, který není spotřebitelem při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, není tento postup závazný, nicméně je mu doporučen, neboť může urychlit a usnadnit řešení případné reklamace vady vzniklé přepravou.
Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku, či služby, potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.
V případech, kdy kupujícím není spotřebitel, je prodávající povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující na adresách prodávajícího uveřejněných v přiloženém seznamu servisních opraven. Jedná-li se o předprodejní reklamaci, má kupující právo výměny výrobku za bezvadný kus. Je-li to pro kupujícího výhodnější nebo se jedná o nepodstatnou závadu, odstraní závadu nejbližší servisní středisko. V případě, že se závada projeví až v době, kdy bylo zboží už prodáno dalšímu zákazníkovi, je nejrychlejší obrátit se na nejbližší servisní středisko, které opět provede bezplatnou opravu v záruční době. Zákazník se však musí prokázat řádně vyplněným záručním listem, případně i prodejním dokladem. Nevyplněný záruční list je neplatný! Pokud nebude kupující s přístupem některé servisní opravy spokojen, obrátí se neprodleně na prodávajícího (nejlépe písemnou stížností) a prodávající zjedná okamžitou nápravu a opravu nebo výměnu zboží zajistí sám.
Při prodeji zásilkovou službou (internetový prodej na dálku) je záruční list ve většině případech vyplněný / potvrzený ze skladu prodávajícího. Výjimku tvoří pouze někteří výrobci, kde je nutno záruční list přiložený u zboží zaslat zpět prodávajícímu a vyplněný bude zaslán obratem zpět kupujícímu.

12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující, který není spotřebitelem po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Kupující , který je spotřebitelem, může svoji objednávku odvolat do doby než byla prodávajícím závazně potvrzena (do okamžiku uzavření kupní smlouvy).
Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.


13. Prohlášení
Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude žádné osobní údaje a další svěřená data kupujícího prodávat, poskytovat třetí osobě, ani je nijak nepoužije pro komerční nabídku nesouvisející s obchodem bez souhlasu vlastníků těchto údajů a dat. Svěřené osobní údaje a další data slouží pouze pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a ke vzájemnému zkvalitnění komunikace mezi kupujícím a prodávajícím. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje a další data budou na žádost kupujícího vymazána z databáze prodávajícího. Zákazník má dále právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Reklamační řád
upravující vyřizování reklamací zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizovaní reklamací vad zboží vydává se ve smyslu ustanovení §13 a §19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a v souladu s občanským zákoníkem, zejména jeho ustanoveními § 612 a násl. tento Reklamační řád.
Tento reklamační řád je platný pro kupujícího, který je spotřebitelem; záruční podmínky pro kupujícího, který není spotřebitelem, se řídí obchodním zákoníkem, záručními podmínkami výrobce a případnou rámcovou kupní smlouvou, je-li uzavřena.

Odpovědnost
Při prodeji zboží spotřebiteli odpovídá za to, že zboží odpovídá technickým normám, zejména má požadovanou jakost, dále, že odpovídá závazným technickým normám a že je schváleno k uvádění do prodeje. odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí kupujícím v záruční době, či ve lhůtě k použití věci. neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta další sleva z ceny zboží (vždy musí být kupující s tímto obeznámen již v nabídce elektronického obchodu, např. výslovně uvedeno, že se jedná o vybalený výrobek). Dané % slevy, uvedené na elektronickém obchodu se vztahují na zboží pouze I. jakosti, určené pro český trh. dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace prováděné v rozporu s dodaným návodem k obsluze, jakož i v rozporu s obecně známými pravidly. rovněž nenese odpovědnost za vady projevující se v provozu v prostředí, pro které není výrobek určen, zejména které nesplňuje platné technické normy (např. síťový rozvod, úroveň radiového rušení atd.), jakož i v případech nedostatečného radiového či televizního signálu.

Prohlášení o shodě s kupní smlouvou
odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo kupujícího na reklamování vadného zboží
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí zboží, v záruční době, či ve lhůtě k použití věci reklamovat.

Místo uplatnění reklamace
Kupující uplatňuje reklamaci zboží u autorizovaného nebo smluvního servisu v místě svého bydliště, nebo prostřednictvím  Je-li v záručním listě uvedena firma, která je určena k provedení opravy a která je v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této firmy, tím uplatní právo ze záruky. Nákup reklamovaného zboží kupující prokazuje zejména příslušným prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem.

Způsob vyřízení reklamace
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
Prodávající nebo jiný podnikatel určený dle záručního listu vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a o zjištěných závadách včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající či jiný podnikatel dle záručního listu spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si veškerá tato písemná potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

Pokud není kupující spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

Lhůty pro uplatnění reklamace
Záruční doba na zboží je minimálně 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, pokud v záručním listě není uvedena doba delší. Pokud se vydává ke zboží záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněn. Vyřídí-li se reklamace opravou, pak doba od uplatnění reklamace do jejího vyřízení se do záruční doby nepočítá. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

Odstranitelné vady u zboží
Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku. Jde-li o odstranitelnou vadu, má kupující právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součástky. Jestliže není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Neodstranitelné vady
Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může kupující podle své volby požadovat:

1. výměnu zboží za zboží bezvadné
2. odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz


Stejná práva má kupující, jde-li o vady odstranitelné, jestliže ale kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se stejné vady po opravě (tj. stejná vada bránící řádnému užívání zboží se vyskytne potřetí) nebo pro větší počet vad (věc má současně alespoň tři vady bránící řádnému užívání zboží) výrobek řádně používat. Pro tyto případy doporučujeme si vždy uchovávat doklad o vyřízení reklamace.

Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy.

Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace.
Závěrečné ustanovení
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek, a že s ním souhlasí.

Designer replica watches are the mirror image of its original ones and with low price so now popularity of designer rolex replica is increasing among fashionable people. And it should be a wonderful option to own a stylish replica rolex watches.We have amazing Replica Rolex Panthere Vendome Replicas of high-end watches of all companies including that of replica Fake Cartier Panthere Vendome watches.We are renowned dealers and experts in Luxury Watches over years experience. We trade in many high quality brands including: Tag Heuer, Rolex, Patek Philippe, Blancpain. Hublot Replica brand name created a name for themselves due to the simplicity of their philosophy: superb craftsmanship combined with the endless search for beauty and innovation. We are sure your loved ones will be happy you did. SATISFACTION is always 100% guaranteed as posted on our site.Our company has been known for our ability providing a large selection of trendy Replica Watches UK that can cater to many buyer from all over the world, and the price is very competitive.

Nahoru

 
 
 
Kategorie
 
 

Nejsledovanější

 
Rychlý kontakt
Mobil +420 721 271 828
Email info@rajkavy.cz
 

Nově nabízíme

 
Novinky e-mailem

 
 
Navštívené produkty
naposledy navštívené produkty